Uwe Hermann
1. Vorsitzender
Telefon: 0171-8619490
uwe.hermann@atsvhabenhausen.de vorstand@atsvhabenhausen.de
Mark Schaffert
2. Vorsitzender
Telefon: 0170-162 86 99
mark.schaffert@atsvhabenhausen.de vorstand@atsvhabenhausen.de
Alexander Svoboda
Vorstand Technik
Telefon: 0172-4173947
alexander.svoboda@atsvhabenhausen.de vorstand@atsvhabenhausen.de
Florian Wachsmann
Vorstand Finanzen
Telefon: 0176-62160600
florian.wachsmann@atsvhabenhausen.de vorstand@atsvhabenhausen.de
1. Vorsitzender
Uwe Hermann
Telefon: 0171-8619490
E-Mail: uwe.hermann@atsvhabenhausen.de
            vorstand@atsvhabenhausen.de
2. Vorsitzender
Mark Schaffert
Telefon: 0170-162 86 99
E-Mail: mark.schaffert@atsvhabenhausen.de
            vorstand@atsvhabenhausen.de
Vorstand Technik
Alexander Svoboda
Telefon: 0172-4173947
E-Mail: alexander.svoboda@atsvhabenhausen.de
            vorstand@atsvhabenhausen.de
Vorstand Finanzen
Florian Wachsmann
Telefon: 0176-62160600
E-Mail: florian.wachsmann@atsvhabenhausen.de
            vorstand@atsvhabenhausen.de
 

Impressum | Powered by Testroom